2013-06-13 18:55:51
5 lat Stowarzyszenia Kolovrat
W dniach 28-30 czerwca 2013 r. w Kaliskim Grodzie Piast?w na Zawodziu odby?y? si?? obchody pi?ciolecia istnienia Stowarzyszenia Kolovrat.

5 Lat Stowarzyszenia Kolovrat

Stowarzyszenie Kolovrat ma ju? pi??? lat! Nasza historia si??ga jednak czas?w dawniejszych, kiedy to wsp?lna pasja - rekonstrukcja historyczna, po??czy??a nasze drogi. Ambicja, zapa?? i ch??? do walki, kt?re towarzysz?? nam przez te lata rozpali?y w nas ch??? stworzenia nowego. Tak w 2008 roku powsta??o Stowarzyszenie Kolovrat. Stowarzyszenie Kolovrat to grupa? przyjaci???, dla kt?rych korzenie i przesz?o??? s?? wci?? ?ywe. Dbamy o to by kultywowa?? tradycje i pami??? o dniach zabranych nam przez czas. W naszych progach go?cili?my wiele postaci. Pi?ciolecie jest dla nas niepowtarzaln?? okazj?, aby podzi?kowa?? wszystkim, kt?rzy nas wspierali i wci?? wspieraj??. Zar?wno tym kt?rzy s??, jak i tym kt?rzy stali z nami rami?? w rami?? na placu boju. Dzi?kujemy wam za wsparcie i po?wi?cenie. Ka?dy z was zostawi?? tutaj cz?stk?? siebie, bez kt?rej nie by??o by nas. Mo?emy mie?? tylko nadziej??, ?e spotkamy si?? jeszcze raz, przy wsp?lnym biesiadnym stole podczas nast?pnej rocznicy, czego sobie i wam ?yczymy.

W sobot?? o godzinie 18:00 odb?dzie si?? oficjalna cz???? pi?ciolecia - podsumowanie pi?ciu lat dzia?alno?ci, na kt?r?? serdecznie zapraszamy naszych go?ci.

W prawdziw?? przyjemno?ci? informujemy, ?e podczas obchod?w pi?ciolecia odb?d?? si?? Wielkie Zmagania Midgardu.

Nick    
E-mail 
Który teraz mamy rok? 
Komentarz
Nick Adres email nie będzie udostępniany publicznie.